Disclaimer

Disclaimer

Door het bezoeken van de website van Van Kempen koudetechniek BV. (de “Website”) aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden (waarnaar collectief verwezen wordt als “Juridische informatie”). Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet gebruiken. Indien u één van de voorwaarden gesteld in de Juridische informatie overtreedt, is het u automatisch verboden de Website nog te gebruiken. Van Kempen Koudetechniek BV. behoudt zich het recht voor de inhoud van de Juridische informatie af en toe naar eigen goeddunken te wijzigen. Uw gebruik van de Website is onderhevig aan de meest recente versie van de Juridische Informatie op de Website.

De inhoud en lay-out van de website zijn het intellectuele eigendom van Van Kempen Koudetechniek BV. en zijn beschermd door het auteursrecht en de wetten op intellectuele eigendom. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan een overtreding inhouden van deze wetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend zijn voorbehouden. Het op enigerlei wijze kopiëren, versturen, verdelen of opslaan van een deel of het geheel van de website is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Kempen Koudetechniek BV.

1. Handelsmerk
De handelsmerken, logo's en dienstmerken ('Merken') die op deze website worden getoond zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Van Kempen koudetechniek BV., VK en het VK logo zijn allen geregistreerde handelsmerken. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het toekennen, door implicatie, door uitsluiting of op een andere wijze, van enig recht of een licentie om enige handelsmerken te gebruiken die op de website voorkomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Kempen Koudetechniek BV.

2. Het gebruik van links
Deze website bevat links naar derden waarover Van Kempen Koudetechniek BV. geen enkele controle uitoefent. Van Kempen Koudetechniek BV. geeft geen enkele waarborg over de websites waartoe u toegang kunt krijgen via deze website.

Wanneer u websites van derden betreedt vanuit deze website is dit volledig op eigen risico. Van Kempen Koudetechniek BV. is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid, adequaatheid of volledigheid van om het even welke informatie, gegevens, meningen of uitspraken die op deze sites worden vermeld, noch voor de kwaliteit van producten en diensten die op dergelijke websites worden aangeboden.

Van Kempen Koudetechniek BV. stelt deze links ter beschikking als een service en enkel voor informatieve doeleinden. De aanwezigheid van dergelijke links impliceert in geen enkel geval een machtiging of een aanvaarding van aansprakelijkheid door Van Kempen koudetechniek BV. voor de inhoud of het gebruik van dergelijke sites.

3. Links naar de website van Van Kempen Koudetechniek BV.
Geen enkele link mag worden gemaakt, zij het in hypertext of door frames of op enige andere wijze, naar deze website of enige webpagina of inhoud van deze website zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Van Kempen Koudetechniek BV.

4. Garantie & disclaimer voor gebruik van de website
Van Kempen Koudetechniek BV. garandeert niet dat de toegang tot de website ononderbroken en foutloos verloopt. De website en de volledige inhoud worden aangeboden "als zodanig" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, en inclusief maar niet beperkt tot garanties van eigendom of niet-inbreuk, of impliciete garanties voor de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in relatie tot de beschikbaarheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of inhoud van de website.

De website kan technische of andere fouten bevatten, onjuistheden of tikfouten. Van Kempen Koudetechniek BV. mag op elk moment, zonder voorafgaandelijke waarschuwing, aanpassingen doorvoeren aan de inhoud, layout en diensten die op de Website beschikbaar zijn, inclusief de prijzen en beschrijvingen van producten. De inhoud en diensten op deze website kunnen verlopen zijn, en Van Kempen Koudetechniek BV. verbindt zich op generlei wijze tot het up to date brengen van deze inhoud of diensten.

Noch Van Kempen Koudetechniek BV. noch zijn onderaannemers die betrokken zijn bij het aanmaken, produceren of leveren van de inhoud van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, toevallige, bijzondere, vergeldings- of gevolgschade, gederfde winsten of verliezen door werkonderbreking te wijten aan het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site, zelfs indien Van Kempen Koudetechniek BV. op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Van Kempen Koudetechniek BV. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen beschadigen als voortvloeiende uit het gebruik of de toegang tot deze website. Sommige jurisdicties staan het uitsluiten van bepaalde garanties of beperkingen van aansprakelijkheid niet toe, waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. De aansprakelijkheid van Van Kempen Koudetechniek BV. is in dergelijk geval beperkt in de mate waarin zulks bij de wet is toegestaan.

5. Elektronisch doorsturen van materiaal
Via het doorsturen van elektronisch materiaal (waaronder berichten, documenten en bestanden) naar Van Kempen Koudetechniek BV. door e-mail of via formulieren die beschikbaar zijn op de Website, gaat u akkoord met het feit dat:
1. het materiaal geen enkel element zal bevatten dat onwettelijk is of op andere wijze ongeschikt voor publicatie;
2. u alvorens u enig materiaal doorstuurt alle redelijke inspanningen zal doen het te scannen op virussen en andere schadelijke of destructieve items en het daarvan te ontdoen.

6. Geldende wetten en rechtspraak
Van Kempen Koudetechniek BV. runt en beheert deze website vanuit locaties in Nederland. Daarom is de informatie op deze website hierdoor verondersteld ter beschikking te worden gesteld in Nederland en is onderworpen aan en beheerst door de Nederlandse wet. In de mate waarin zulks bij de wet is toegestaan, onderwerpt u zich aan de rechtspraak van de Nederlandse Rechtbanken.

7. Bescherming van Privé-gegevens
Van Kempen Koudetechniek BV. verbindt zich ertoe de privacy van persoonlijke en vertrouwelijke informatie die u naar Van Kempen Koudetechniek BV. doorstuurt te beschermen. Deze informatie wordt door ons gebruikt om uw vragen en inzendingen op efficiënte manier te behandelen en onze dienstverlening aan u te kunnen personaliseren.

- Welke informatie vragen we en hoe wordt ze gebruikt?
Betreffende werkaanbiedingen:
Wanneer u een sollicitatie indient voor één van onze huidige vacatures of voor lopende rekruteringsacties, dan hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om u indien nodig rechtstreeks te contacteren om uw sollicitatie te bespreken. Het indienen van een curriculum vitae kan nodig zijn als u wenst in aanmerking te komen voor een lopende vacature bij Van Kempen Koudetechniek BV., zodat Van Kempen Koudetechniek BV. kan evalueren of uw professionele ervaring en prestaties passend zijn voor de functie. Een sollicitant die niet werd weerhouden zal in de actieve kandidatenpool blijven voor de duur van één jaar.

- Vragen voor meer informatie
Wanneer u contact opneemt met ons voor meer informatie dan kunnen wij u vragen om naam en contactgegevens door te geven. U kunt ons ook specifieke informatie doorgeven in verband met uw vraag. Deze informatie is noodzakelijk om te kunnen bepalen wie van ons personeel, verdelers of geaffilieerde het best geplaatst is om uw vraag te behandelen en u te contacteren met de nodige informatie of adviezen. U kunt op het aanvraagformulier ook uw beroep ingeven. Dit helpt ons om te bepalen wat het niveau en de aard van de technische informatie is die u zou nodig hebben. Informatie over hoe u de Website hebt gevonden (waar voorhanden) wordt gebruikt voor marketing en statistische doeleinden.

- Zijn er veiligheidsproblemen?
Van Kempen Koudetechniek BV. oefent geen controle uit over het internet of die onderdelen van het internet die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van uw aanvragen en informatie naar Van Kempen Koudetechniek BV. Daarom bent u alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonlijke informatie tot deze wordt opgeslagen op de server van Van Kempen Koudetechniek BV. Alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die wordt bijgehouden door Van Kempen Koudetechniek BV. wordt opgeslagen op een veilig door wachtwoord beveiligd systeem. Enkel bevoegd personeel heeft toegang tot dit systeem.

- Wordt informatie vrijgegeven aan derden?
Betreffende werkaanbiedingen:
Geen enkele persoonlijke of vertrouwelijke informatie zal worden vrijgegeven aan derden. Van Kempen Koudetechniek BV. zal uw sollicitaties enkel doorsturen aan andere Van Kempen Koudetechniek BV. kantoren of geaffilieerde bedrijven als wij daartoe uw uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming hebben gekregen.

- Vragen voor meer informatie
Van Kempen Koudetechniek BV. kan de informatie die u hebt gegeven doorgeven aan een verdeler of geaffilieerde om uw aanvraag juist te behandelen. Om uw aanvraag te kunnen beantwoorden kan het noodzakelijk zijn uw informatie door te geven aan een verdeler of geaffilieerde in een land buiten de Europese Unie.

- Aanvullende informatie
Als u meer informatie nodig hebt of vragen hebt over het Privacybeleid van Van Kempen Koudetechniek BV., neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Denkt u dat bepaalde informatie die Van Kempen Koudetechniek BV. over u heeft onjuist is, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Van Kempen Koudetechniek B.V.
Postbus 510
4000 AM TIEL
email: info@vkkt.nl onder vermelding van Persoonsgegevens

Menu