Privacy statement Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V.

Van Kempen Koudetechniek B.V. en Van Kempen Service B.V. (hierna: ‘wij’ en ‘ons’) verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten, relaties, (potentiële) werknemers en gegevens in ingestuurde formulieren.

De gegevens die wij verwerken zijn die gegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate uitvoering van wat is overeengekomen met onze klanten en werknemers, dan wel die gegevens die nodig zijn in het voorstadium van een overeenkomst. Ook verwerken wij gegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals belastingen en identificatieplicht). Andere gegevens zijn nodig om de operationele afspraken en procedures vast te leggen.

De gegevens die op deze website worden verwerkt zijn beperkt tot contactgegevens voor het mogelijk maken van offertes voor klanten of om een eerste beoordeling te maken van sollicitanten en contact met hen op te nemen. Gegevens van (potentiële) klanten worden gedurende drie jaar bewaard voor analyse en marketing-doeleinden. Gegevens van sollicitanten worden twee maanden bewaard voor het geval er alsnog een vacature ontstaat.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Klantgegevens die wij verwerken zijn die, die minimaal nodig zijn om een overeenkomst te sluiten, de overeenkomst te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren. De gegevens zijn: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactperso(o)n(en),  functie, adresgegevens, rekeningnummers, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres, offertes, contracten, e-mails, fiscale gegevens en overige correspondentie. Verder verwerken wij van klanten locatiegegevens, contactgegevens van contactpersonen op de locaties. Daarnaast verwerken wij van de geleverde installaties de noodzakelijke kenmerken voor de uitvoering van werkzaamheden.

Van prospects en relaties  verwerken wij: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam van contactperso(o)n(en), functie, adresgegevens, telefoonnummer (vast- en/of mobiel nummer), e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om onze acquisitie adequaat te kunnen doen.

Van (potentiële) werknemers  verwerken wij de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geboortedatum, BSN, geslacht, adres-postcode-woonplaats, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, rijbewijs, behaalde diploma’s, gegevens over taalbeheersing, type en nummer identiteitsdocument, bankrekeningnummer, beschikbaarheid/werktijden. Naam en noodnummer voor het geval er calamiteiten optreden en een CV. Deze gegevens hebben we nodig als we een arbeidsovereenkomst sluiten, instanties te informeren en de salarisverplichtingen na te komen.  Sommige van deze gegevens vragen we pas als we daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst afsluiten.

Bij ingestuurde formulieren verwerken wij: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en waarover de inzender contact wenst.

Bij een offerteaanvraag verwerken wij: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer (indien telefonisch contact gewenst is) en waar een offerte voor wordt verzocht. Bescheiden die betrekking hebben op de offerte, zoals bouwtekeningen, plattegronden e.d. bewaren wij ten behoeve van het uitwerken van een offerte. Komt de offerte tot opdracht dan bewaren wij deze gegevens voor de uitwerking van de opdracht. Offertes, met bijbehorende bescheiden die niet tot een opdracht hebben geleid, bewaren wij 7 jaar, waar we aansluiting zoeken bij de fiscale bewaartermijn.

Van alle formulieren wordt de data opgeslagen in de database van de website, louter om te voorkomen dat data verloren gaat.

 

Website

Via onze website is er een contactformulier, welke in de regel gebruikt wordt voor verzoeken contact op te nemen voor het uitbrengen van een offerte. Hierin zijn de volgende persoonsgegevens opgenomen: naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden conform de offerte gegevens zoals hiervoor is aangegeven bewaard.

Op onze website wordt statistische informatie verzameld. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Voor advertentiecampagnes wordt (indien aan de orde) informatie verzameld door Google Adwords en/of Facebook en/of LinkedIn. Hiermee wordt de relevantie van advertenties afgestemd op de behoefte van personen, die geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening. Alle data is geanonimiseerd.

Met Google Analytics kijken we naar klikgedrag om zo de website te kunnen verbeteren en effectiever te laten aansluiten op dit gedrag en de behoeften van onze bezoekers van de site.

 

E-Mail marketing

Wij maken geen structureel gebruik van e-mail marketing of re-marketing. Wanneer wij bestaande klanten in bulk over iets relevants willen informeren, gebruiken we hier ons ERP-pakket voor. Dat betreft dan steeds een éénmalige actie. Alleen het e-mail adres wordt in dat geval gebruikt. 
ook tracken wij geen bezoekers.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Kempen en dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vkkt.nl onder vermelding van ‘persoonsgegevens’

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen

Voor vragen over deze privacy statement kunt u zich wenden tot:

Van Kempen Koudetechniek B.V.
Postbus 510
4000 AM  TIEL
Email: info@vkkt.nl onder vermelding van Persoonsgegevens

Menu